SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

V Uradnem listu št. 172 z dne 29.10.2021 so bile objavljene spremembe ZDDPO-2, ki začnejo veljati 1. 1. 2022.

Poglejmo nekaj pomembnih sprememb, ki bodo od 1.1.2022 veljale pri pravnih osebah:

1. Dodan je nov 8.a člen z naslovom "DOBRO DAVČNO UPRAVLJANJE IN OBRAMBNI UKREPI". Ta člen določa, da zavezanec pri uporabi določb tega zakona, ki so vezane na seznam držav, upošteva, ali je posamezna država oziroma jurisdikcija uvrščena na seznamih držav ali jurisdikcij in da pravice in obveznosti zavezancev glede na sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah na seznamu, učinkujejo z naslednjim dnem od dneva objave ali črtanja države na seznamu, razen če ta zakon določa drugače.

2. Sprememba je v šestem odstavku 21. člena, kjer je določeno, da je odpis terjatev priznan kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.

3. Stroški reprezentance se bodo po novem priznali v višini 60 % dejanskih stroškov.

4. Sprememba je pri olajšavi za zaposlene in sicer 55.b člen določa, da lahko zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 29 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ali zaposli osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. 

5. V 55.c členu se uvaja nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod in sicer v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Med ta vlaganja štejemo vlaganja v:
- računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
- okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

6. Zavezanec lahko olajšavo za vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju uveljavlja v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

7. Povečuje se tudi olajšava za donacije in sicer iz 0,3 % na 1 %, za nekatere določene dejavnosti pa se poveča tudi dodatna olajšava na 0,2 % ali 3,8 %.

Teme na forumu