REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Ajpes bo s 19.1.2018 vzpostavil Register dejanskih lastnikov, ki  bo uveden zaradi sprejetja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ( ZPPDFT-1 ). Podatki o dejanskih lastnikih se zbirajo z namenom ugotavljanja lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab zaradi pranja denarja in financiranja terorizma. Podatki bodo javni, le osebni podatki dejanskih lastnikov bodo dostopni le zavezancem, ki jih določa isti zakon.  

Vpis v Register dejanskih lastnikov je obvezen za vse subjekte, ki so določeni v 35., 36. in 37. členu Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ( ZPPDFT-1 ). Ti so:

-        gospodarski subjekti ( gospodarske družbe, zavodi ),

-        subjekti, ki nimajo poslovnih deležev ( ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,

-        tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

V Register dejanskih lastnikov se ni potrebno vpisati:

-        enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo ( edini družbenik je hkrati edini zastopnik družbe in družbenik je fizična oseba ),

-        neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom ter,

-        gospodarskim družbam na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki:

-        je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta (lastništvo več kot 25 odstotkov poslovnega deleža), ali

-        je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem ali

-        ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;

-        vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.

V Register dejanskih lastnikov je potrebno vpisati naslednje podatke:

-        o pravni osebi ( firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa)

-        o dejanskem lastniku ( osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika )

Vpis, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba. Vpis se izvede preko spletne aplikacije na spletni strani AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila in z ustreznim pooblastilom.

Poslovni subjekti morajo vzpostaviti in upravljati natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki jo morajo posodabljati ob vsaki spremembi podatkov. Vsebina evidence je predpisana v šestnajstem odstavku 137. člena ZPPDFT-1. Dokazila, ki jih pridobi poslovni subjekt za vpis dejanskih lastnikov v register ne smejo bili starejša od treh mesecev, hraniti pa jih mora v tej evidenci.

Za podjetja, ki ne bodo do 19.1.2018 uredila vpisa dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov ( RDL ) so v Zakonu predvidene visoke kazni. Te znašajo od 6.000 EUR do 60.000 EUR za pravni subjekt, za odgovorno osebo pravnega subjekta pa je predvidena kazen od 400 EUR do 2.000 EUR. Enake kazni so predvidene za poslovni subjekt in odgovorno osebo poslovnega subjekta, če ta ne vodi ustrezne evidence podatkov.

Vpis je dostopen na tej povezavi.

Več podrobnosti in podatkov o vpisu v Register dejanskih lastnikov najdete na spletni strani Ajpes ter na Uradu za preprečevanje pranja denarja.